سطح A1 صحبت کردنمهارت ها

چه چیزی می خورید؟

آنچه در این مطلب میخوانید

صحبت کردن با یک همراه به زبان انگلیسی به طرز قابل توجه ای سطح زبان شما را را تغییر می دهد. موضوع گفت و گوهای این درس خوراکی های مورد علاقه شما است.

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- What do you eat for dinner?
2- Do you have any apples at home?
3- Do you like eggs?
4- How often do you eat pizza?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the information about Meg’s food habits. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about Mark’s food habits.

1- How often _ he eat Italian food?

2- How often _ he make Chinese food?

3- _ he like pizza with tomatoes?

4- What food _ he hate?

Student B
A- Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- What do you have for lunch?
2- Do you have any carrots at home?
3- Do you like cheese?
4- How often do you eat hot dogs?

C- Ask your partner these questions about Meg’s food habits.

1- How often _ she eat Mexican food?

2- How often _ she cook French food?

3- _ she like spaghetti with cheese?

4- What food _ she love?

D- Now read the information about Mark’s food habits. Answer your partner’s questions

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- I eat [pizza / pizza or fish] for dinner.
2- Yes, I do. / Yes, I have some apples at home. /No, I don’t [have any apples at home].
3- Yes, I do. / Yes, I like eggs. / No, I don’t. /No, I don’t like eggs.
4- I eat pizza [once a week]. / I never eat pizza.

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- I have [a salad / a hamburger or a hot dog] for lunch.
2- Yes, I do. / Yes, I have some carrots at home. /No, I don’t. / No, I don’t have any carrots at home.
3- Yes, I do. / Yes, I like cheese. / No, I don’t. /No, I don’t like cheese at all.
4- I eat hot dogs [once in a while]. / I never eat hot dogs.

C- Student B’s questions

1- How often does she eat Mexican food?
2- How often does she cook French food?
3- Does she like spaghetti with cheese?
4- What food does she love?

Student A’s answers- Sample answers:
1- She eats Mexican food twice a week /on Mondays and Fridays.
2- She never cooks French food.
3- No, she doesn’t. / No, she doesn’t like spaghetti with cheese.
4- She loves hamburgers. (They’re her favorite food.)

پیشنهاد ما:  درس 12: یافتن راه حل ها

D- Student A’s questions
1- How often does he eat Italian food?
2- How often does he make Chinese food?
3- Does he like pizza with tomatoes?
4- What food does he hate?

Student B’s answers- Sample answers:
1- He eats Italian food three times a week /on Tuesdays, Fridays, and Sundays.
2- He makes Chinese food once in a while.
3- Yes, he does. / Yes, he likes pizza with tomatoes.
4- He hates fish. (He doesn’t like it at all.)

آموزش صبحت کردن A1 درس هفت زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *