سطح B1 صحبت کردنمهارت ها

گذشته و حال

آنچه در این مطلب میخوانید

بحث در مورد مد و استایل یک موضوع محبوب در میان افراد است. با یادگیری این درس شما میتوانید در بحث های مرتبط به این موضوع حضور پررنگ تری داشته باشید و نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

A: Good afternoon. Can I help you?
B: Yes. Where can I find women’s shoes?
A: On the second floor, in Footwear.

الف: ظهر بخیر. میتونم کمکتون کنم؟
ب: بله. کفش زنانه را از کجا پیدا کنم؟
الف: در طبقه دوم، در کفش.

A: I really don’t like clothes that are expensive.
B: Really? I only like expensive clothes!
C: I like clothes that are comfortable.

الف: من واقعاً لباس های گران قیمت را دوست ندارم.
ب: واقعا؟ من فقط لباس های گران قیمت را دوست دارم!
الف: من لباس هایی را دوست دارم که راحت باشند.

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- Do you wear contact lenses?
2- Do you like leather jackets? Why or why not?
3- Did you use to wear glasses? [If yes, ask:] When?
4- What style of clothes do you like to wear? Why?
B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the information about Amy. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about Peter. (Use defining relative clauses.)

1- Does Peter like clothes _ (be) old-fashioned?

2- Does he like people _ (dye) their hair?

3- Is he a person _ (always / wear) weird clothes?

4- Is he someone _ (like / wear) clothes to attract attention?

Student B
A- Answer your partner’s questions.
B- Now ask your partner these questions.
1- Do you ever wear a uniform?
2- Do you like dyed hair? Why or why not?
3- Did you use to have short hair? [If yes, ask:] When?
4- What style of clothes do you dislike wearing? Why?

C- Ask your partner these questions about Amy. (Use defining relative clauses.)

1- Does Amy like clothes _ (be) retro?

2- Does she like bracelets _ (be) trendy?

3- Is she a person _ (always / wear) glamorous clothes?

4- Is she someone _ (like / stand out) in a crowd?

D- Now read the information about Peter. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I do. / No, I don’t.
2- Yes, I do. [I think they’re fashionable.] / No, I don’t. [I think they’re old-fashioned.]
3- Yes, I did. I used to wear glasses [in high school]. / No, I didn’t.
4- I like to wear clothes that are [a little old-fashioned]. [They’re usually very comfortable.]

پیشنهاد ما:  درس 12: زمان برای تغییر

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I do. / No, I don’t.
2- Yes, I do. [I think it’s fashionable.] / No, I don’t. [I think it’s tacky and weird.]
3- Yes, I did. I had short hair [when I was a child]. / No, I didn’t.
4- I dislike wearing [flashy] clothes. [I don’t like to attract attention.]

C- Student B’s questions
1- Does Amy like clothes that / which are retro?
2- Does she like bracelets that / which are trendy?
3- Is she a person who / that always wears glamorous clothes?
4- Is she someone who / that likes to stand out in a crowd?

Student A’s answers- Sample answers:
1- Yes, she does. She likes to wear retro clothes.
2- She used to like them, but now she doesn’t.
3- No, she hardly ever wears glamorous clothes.
4- No. She used to be someone who likes to stand out in a crowd, but she isn’t now.

D- Student A’s questions
1- Does Peter like clothes that / which are old-fashioned?
2- Does he like people who / that dye their hair?
3- Is he a person who / that always wears weird clothes?
4- Is he someone who / that likes to wear clothes to attract attention?

Student B’s answers- Sample answers:
1- Yes, he does.
2- He didn’t use to, but he does now.
3- No, he isn’t (but he sometimes wears weird clothes).
4- No. He used to be, but he’s not now.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *