سطح B1 نوشتنمهارت ها

یک تور پیاده روی

آنچه در این مطلب میخوانید

در شهر شما چه مکان های جالبی برای تور پیاده روی وجود دارد؟ از موضوعات بخش A استفاده کنید و در مورد آن بنویسید.

تمرین

B- Complete the sentences with the correct words from the box.

D- Write simple present statements with gerunds and the words in parentheses. Use contractions where possible.
1- (learn / a foreign language / be / not easy)


2- (she / be interested in / protect / the environment)


3- (they / enjoy / go / to clubs)


4- (travel alone / not be / his favorite thing)


5- (he / prefer / listen / to live music)


6- (I / dislike / travel / by bus)


پاسخنامه

B
1- white-water rafting
2- local food
3- wildlife
4- volunteering
5- handicrafts
6- landmarks

D
1- Learning a foreign language isn’t easy.
2- She’s interested in protecting the environment.
3- They enjoy going to clubs.
4- Traveling alone isn’t his favorite thing.
5- He prefers listening to live music.
6- I dislike traveling by bus.

کاربرگ

پیشنهاد ما:  یک شگفتی طبیعی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *