سطح B2 نوشتنمهارت ها

یک داستان

آنچه در این مطلب میخوانید

به یکی از داستان های فرهنگ تان فکر کنید، چه چیزی را توضیح می دهد؟ مانند نمونه در مورد آن بنویسید.

تمرین

B- Complete the words with the prefixes -ful or -less.

1- My brother loves skiing. He’s fear_______ on high mountains.

2- My new computer is very power_______. It’s the fastest one I’ve ever had.

3- I’m not very good at math. In fact, I’m hope_______.

4- Thanks for sending me flowers. It was very thought_______ of you.

5- I make too many mistakes. I should try to be more care_______.

6- My dad bought that TV in 1990. It’s old, broken, and use_______.

C- Complete the sentences with the correct words from the box.

E- Rewrite the questions as embedded questions.

پاسخنامه

B
1- less
2- ful
3- less
4- ful
5- ful
6- less

C
1- theft
2- disappearance
3- discovery
4- abduction
5- explosion
6- escape

E
1- what the deepest lake is
2- if paper was invented in China
3- how tall the CN Tower is
4- if there are lions in India
5- if they caught the robbers
6- where the Incas lived

کاربرگ

پیشنهاد ما:  زمان دانشجویی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *